1. Kasutatavad mõisted 
  Teenus – Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt avalikkusele pakutavad e-teenused, mis võivad hõlmata endas muuhulgas veebilehti, andmekogusid, infosüsteeme, registreid jmt. Haldaja – Registrite ja Infosüsteemide Keskus.
  Kasutaja – Teenust kasutav isik.
 2.  Üldsätted
  2.1  Teenuse kasutamine on lubatud vaid kõikide kasutustingimustega nõustumise korral. Kasutades Teenust nõustub Kasutaja kõikide kasutustingimustega eranditult. 
  2.2  Teenuse kasutamiseks loetakse Teenuse kaudu kättesaadavate andmete töötlemist (seal hulgas vaatamist, muutmist, kustutamist, alla laadimist) mistahes viisil või eesmärgil.
  2.3  Teenuse kasutamine on keelatud automatiseeritud skriptide, programmide või tööriistadega. Piirang ei kehti:
        2.3.1. nende Teenuste osas, mille kohta on Kasutaja sõlminud Haldajaga lepingu XML teenuste kasutamiseks;
        2.3.2. ariregister.rik.ee/autocomplete.py=nimi veebifunktsionaalsuse kasutamisel;
        2.3.3. avaandmetele;
        2.3.4. kui Kasutajal on olemas kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis luba Haldajalt.
  2.4  Teenuse kasutamisel on keelatud tegevused, mis häirivad, takistavad Teenuste osutamist Haldaja klientidele või võivad seda teha.
  2.5  Kasutaja ja Haldaja vahelisele õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.